سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه در راه حق 
ویراستار 
 
 
ویراستاری 
همکاری 
موسسه انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  
سر ویراستار 
 
 
ویراستاری 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی 
سر ویراستار  
 
 
ویراستاری 
همکاری 
موسسه چاپ و انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی(موسسه بوستان کتاب) 
سر ویراستار 
 
 
ویراستاری 
تدریس 
دبيرستان های علوم و معارف اسلامی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
آموزش و تربيت ويراستاران